Cuộc thi thứ 6978 giải nhanh Toán trên máy tính khoa học năm học 2017 - 2018Nội dung đề thi
Bài 1:

Tìm phân số tối giản bằng số thập phân vô hạn tuần hoàn 14,(21)

Bài 2:
Tìm ước chung lớn nhất của 1886 và 2846
Bài 3:

Tìm phân số bằng số thập phân vô hạn tuần hoàn 86,46(252)

Bài 4:
Tìm bội chung nhỏ nhất của 1656 và 2656
Bài 5:

Tính giá trị của biểu thức: $C = 2,8\left( {01} \right) + 2,8\left( {02} \right) + 2,8\left( {03} \right) + 2,8\left( {04} \right) + ... + 2,8\left( {92} \right)$ (Biểu diễn kết quả dưới dạng phân số)

Bài 6:

Tìm phân số tối giản bằng số thập phân vô hạn tuần hoàn 66,26(363)

Bài 7:
Tìm ước nguyên tố lớn nhất của 31122014
Bài 8:
Tìm ước nguyên tố lớn nhất có hai chữ số của: ${2^{30}} - 1$
Bài 9:

Cho a = 3277827; b = 1109052; c = 45765. Tìm BCNN(a, b, c) với kết quả đúng.

Bài 10:

Tìm ước nguyên tố lớn nhất của 6477126.

Bài 11:
Tìm ba chữ số tận cùng của: ${23^{2034}}$
Bài 12:

Rút gọn phân số $\dfrac{{19753020}}{{1274432250}}$ về phân số tối giản. 

Bài 13:

Hãy tính đúng 5% giá trị của $\dfrac{{\left( {4\dfrac{3}{5} - 1\dfrac{1}{{14}}} \right).5\dfrac{5}{6}}}{{21 - 1,23 \div 2,3}}$

Bài 14:

Tính kết quả đúng của phép tính sau: $12478943 \times 13475$

Bài 15:

1 thiên niên kỉ (1000 năm) = ? s

tính cả năm nhuận 

Bài 16:

Tính kết quả đúng của phép tính sau: $1111188888 \times 7777777777$.

Bài 17:

7296 năm = ? s

tính cả năm nhuận

Bài 18:
Tìm số dư của phép chia ${20192018^3} - {20182019^2}$ cho 169
Bài 19:

Biết rằng ${x_1},{x_2},{x_3},{x_4}$ là 4 nghiệm của phương trình: $3{x^4} - 10{x^3} - {x^2} + 4x + 1 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $S = \left( {x_1^7 + x_2^7 + x_3^7 + x_4^7} \right) \times 19$ (Làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Bài 20:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt 1 } \right] + \left[ {\sqrt 2 } \right] + \left[ {\sqrt 3 } \right] + \left[ {\sqrt 4 } \right] + ... + \left[ {\sqrt {2032} } \right]$

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện