Giải Toán máy tính Casio cùng Nguyễn Văn Thuận Trường THCS Song Hồ lần 962Nội dung đề thi
Bài 1:

Kiểm tra xem số $871$ có phải số nguyên số không? Nếu là số nguyên tố thì kết quả là “1”, nếu không phải số nguyên tố thì kết quả là “0”.

Bài 2:

tìm các số tự nhiên a;b;c nhỏ nhất sao cho 16a=25b=30c

(nhâp kết quả theo thứ tự của a;b;c và ngăn cách chúng bằng dấu ; )

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn smiley

 

Bài 3:

Cho ba số nguyên nếu tích của hai số bất kỳ thì ta được các số sau: 20, 24, 30. Số lớn nhất trong ba số ban đầu là số nào?

Bài 4:

cho 20 điểm trong đó có A điểm thẳng hàng cứ qua 2 điểm vẽ 1 đường thẳng biết rằng vẽ được 170 đường thẳng 

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn wink

Bài 5:

Hình bên dưới có bao nhiêu tam giác?

Đếm hình tam giác

Bài 6:

cho 20 điểm phân biệt cứ qua 2 điểm vẽ 1 đường thẳng hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng biết rằng có 5 điểm thẳng hàng.

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn wink

Bài 7:

Có 2 thanh niên siêu nhan đang đánh với 100 con quái vật . Hỏi có bao nhiêu con quái vật bị giết nhiều nhất bởi một siêu nhân và bị giết ít nhất bởi người còn lại ?

Biết rằng siêu nhân có sức mạnh nhiều hơn thì đánh nhiều hơn 10 con siêu nhân có ít sức mạnh hơn ? 

(nhập kết quả theo thứ tự từ bé đến lớn . Ngăn cách chúng bởi dấu ; )

đề do Nguyễn Văn Thuận làm ra nếu thắc mắc thì hãy để lại tin nhắn smiley

Bài 8:

tên loại máy tính thứ nhất cũa tên loại PLUS 

nhập hết tất cả các kí tự màu đen cạnh chữ PLUS 

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhẵn smiley

Bài 9:

tên nhân vật chính trong phim hoạt hình Đồng hồ yêu quái là gì ?

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì thì cứ để lại tin nhắn smiley

Bài 10:

toán lớp 5

Bài 11:

tên của một gã khổng lồ màu xanh lục ở trong phim bác grandpart

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn smiley

Bài 12:

Tìm chữ số tận cùng của số :

a) 20155-1         c) 20155+3

 

b) 20155+1         d) 20155-3

(nhập kết quả theo giá trị tăng dần và nhập kết quả ngăn cách chúng bằng dấu ;)

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắnlaugh 

Bài 13:

tìm các số nguyên tố a,b,c biết :

2.a+3.b+6.c=78

(nhập kết quả theo giá trị tăng dần và ngăn cách chúng bởi dấu ;)

bài do Nguyễn  Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn smiley

 

Bài 14:

tìm số nguyên tố p sao cho p+10 và p+14 là 2 số nguyên tố 

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn smiley

Bài 15:

tìm 2 số tự nhiên lớn nhất sao cho tổng và tích của chúng đều là số nguyên tố 

(nhập kết quả theo giá trị tăng dần và ngăn cách chúng bởi dấu ;)

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn smiley

Bài 16:

tìm số nguyên tố p để p+2 và p+4 cũng là số nguyên tố 

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn smiley

Bài 17:

Tìm 15,1% của số $\dfrac{{\sqrt[6]{{1,815}}.2,{{732}^5}}}{{\sqrt[7]{{4,{{621}^4}}}}}$  

(Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Bài 18:

so sánh 5300 và 3453

(nhập kết quả bằng >;<;=)

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại lời nhắn smiley

Bài 19:

Tìm số dư của 9199 chia cho 22

Bài 20:

Số 186 là số nguyên tố hay hợp số? (Nếu là số nguyên tố thì “Nộp bài” là: 1, là hợp số thì “Nộp bài” là 0)

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện