Giải Toán máy tính Casio ngày 10/01/2017Nội dung đề thi
Bài 1:

Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho: $\sqrt {5n}  - \sqrt {5n - 4}  \le 0,014$ 

Bài 2:

Tính tổng các x thỏa mãn x,y là số nguyên dương và phương trình: $3{x^2} + xy + 2{y^5} = 35362$ 

Bài 3:

Tìm giá trị của n  biết ${1^2} + {2^2} + {3^2} + {4^2} + {5^2} + ....... + {n^2} = 1136275$

 

Bài 4:

Tính chính xác kết quả của tích sau: 2011.2014.2015.2011.2019

Bài 5:

Tìm x;y;z biết : 

$\left\{ \begin{array}{l}
x + xy + y = 1\\
y + yz + z = 3\\
z + zx + x = 7
\end{array} \right.$

ngăn cách giá trị với nhau bởi dấu ";"

Hãy chọn những đề thi ở trạng thái "Đang thi" để làm bài Online miễn phí!

Trò chuyện