Đấu toán toán casio cùng Trường THCS Đức Hiệp - 199550


· · · · · · ·
Phạm Thành Khang
Trường THCS Đức Lập - Long An
Chiến thắng lúc 12/7/2017 1:38:00 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Đức Lập
· · · · · · ·
--
--
--
--
1+0
89
--
--
1
--
1+0
270
3+196
423
--
--
Trường THCS Đức Hiệp
· · · · · · ·
--
--
--
--
1+0
57
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Bài 1:

Tính giá trị của biểu thức: 101.102.103 + 102.103.104 + 103.104.105 + 104.105.106 + … + 222595.222596.222597

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức sau viết kết quả dưới dạng phân số:

$A = 0,3\left( 4 \right) + 1,\left( {22} \right) \div 14\dfrac{7}{{11}} - \dfrac{{\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{2}}}{{0,6\left( 5 \right)}} \div \dfrac{{92}}{{11}}$

Bài 3:

Cho đa thức $A\left( x \right) = {x^4} - 4{x^3} - 19{x^2} + 106x - m$. Tìm m để $A\left( x \right)$ chia hết cho đa thức $\left( {28 - x} \right)$.

Bài 4:

Tính diện tích của tam giác biết rằng độ dài ba đường cao là 30,4; 40,3 và 50,5. Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân.

Bài 5:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt {62} } \right] + \left[ {\sqrt {64} } \right] + \left[ {\sqrt {66} } \right] + \left[ {\sqrt {68} } \right] + ... + \left[ {\sqrt {2618} } \right]$ 

Bài 6:

Cho ba số nguyên nếu tích của hai số bất kỳ thì ta được các số sau: 20, 24, 30. Số lớn nhất trong ba số ban đầu là số nào?

Bài 7:

Cho hình bình hành ABCD có S = 36 cm. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Hỏi diện tích tứ giác MNPQ là bao nhiêu cm ?

Bài 8:

Cho biết độ dài của cạnh huyền và 1 cạnh góc vuông của 1 tam giác vuông là 1 số nguyên tố và hiệu của chúng là 162 và độ dài cạnh góc vuông còn lại là 1 số tự nhiên. Tính số đo 2 góc nhọn của tam giác vuông đó.

(Làm tròn đến 4 chữ số ở hàng thập phân; nhập số đo các góc theo thứ tự tăng dần và ngăn cách nhau bởi dấu ;)Trò chuyện