Giải đấu casio cùng Nguyễn Huy Hoàng - 622055


· · · · · · ·
Nguyễn Huy Hoàng
Trường THCS Hậu Nghĩa - Long An
Chiến thắng lúc 12/7/2017 2:05:14 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Hậu Nghĩa
· · · · · · ·
1+0
15
--
--
--
--
--
--
1+0
152
--
--
1+0
69
1+0
25
Trường THCS Đức Lập
· · · · · · ·
1+0
20
1
--
1
--
--
--
1
--
--
--
1+0
119
2+49
167
Bài 1:
Tìm ước chung lớn nhất của 1666 và 2626
Bài 2:

Tính tổng nghiệm của hệ phương trình (Làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân):$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{2x - 23y = 4}\\
{57x + 9y = 10}
\end{array}} \right.$

Bài 3:

Tính và viết kết quả dưới dạng phân số $A = 319\dfrac{1}{{593}}.593\dfrac{1}{{319}}$

Bài 4:

Tháp tam giác là hình tam giác đều lớn cấu thành từ nhiều tam giác với nhiều tầng. Hỏi tháp tam giác với độ cao là 237 có bao nhiêu hình hình thoi.

Ví dụ:

  • Tháp tam giác độ cao là 2 có 3 hình thoi.
  • Tháp tam giác có độ cao là 3 có 9 hình thoi.

Tháp tam giác

Hình minh họa tháp tam giác có độ cao là 4

Bài 5:
Tìm ước nguyên tố lớn nhất có hai chữ số của: ${2^{30}} - 1$
Bài 6:

7296 năm = ? s

tính cả năm nhuận

Bài 7:

Tìm x biết $\sqrt {25x}  - \sqrt {16x}  = 9$

Bài 8:

tên bạn gái đi cùng satoshi ở phần cuối của pokemon

 


Trò chuyện