Giải đấu toán casio với máy tính khoa học - 445454


· · · · · · ·
Phạm Thành Khang
Trường THCS Đức Lập - Long An
Chiến thắng lúc 12/7/2017 1:48:26 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Đức Lập
· · · · · · ·
1+0
92
--
--
--
--
3
--
1+0
182
1+0
107
1+0
435
4
--
Trường THCS Đức Hiệp
· · · · · · ·
--
--
--
--
--
--
2
--
--
--
1+0
14
1+0
81
2
--
Bài 1:

Tìm chữ số thập phân thứ 2014 sau dấu phẩy trong phép chia: 1 chia cho 49

Bài 2:

Tìm giá trị nhỏ nhất của: 3x2 + y2 + 10x - 2xy + 28

Bài 3:

 Tìm giá trị lớn nhất của P = $x^{2}+y^{2}$  biết x, y là 2 số thực thỏa mãn: 

$x^{2}+y^{2}$ - 4x+3=0

 

Bài 4:

Có một số có hai chữ số và một số có bốn chữ số mà tồng hai số đó bằng 2750. Nếu cả hai số đó đều viết theo thứ tự ngược lại thì tổng hai số này bằng 8888. Tìm hai số đã cho (Nhập hai số dưới dạng (x;y), trong đó x và y lần lượt là số có hai chữ số và số có bốn chữ số cần tìm). Ví dụ: (23;4356)

Bài 5:

Tìm các số tự nhiên có 10 chữ số có dạng 173*****08 là lập phương của một số tự nhiên

Bài 6:

1+1=???

Bài 7:

số tự nhiên có chữ số nhỏ nhất là mấy

Bài 8:

1+5=Trò chuyện