Giao đấu toán casio máy tính bỏ túi - năm 2017 - 485251


· · · · · · ·
Nguyễn Ngọc Trúc Viên
Trường THCS Đức Hiệp - Quảng Ngãi
Chiến thắng lúc 12/7/2017 7:49:33 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Đức Hiệp
· · · · · · ·
1+0
79
--
--
3
--
1+0
124
1+0
296
--
--
--
--
--
--
Trường THCS Đồng Kho
· · · · · · ·
2
--
--
--
4
--
2+98
342
2
--
--
--
--
--
1
--
Bài 1:

Tính giá trị biểu thức: $B = {\left( {{{45}^2} + {{3.180}^2}} \right)^2} – 19.{\left( {2.45 + {{2.18}^3}} \right)^2}$

Bài 2:

Cho tam giác ABC có AB = 3,59; BC = 4,90; CA = 5,74, đường cao BH. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho MC = 2MB. Gọi I là giao điểm của AM và BH, r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác IBM, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác IBM. Tính giá trị của r + R (Làm trên kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Bài 3:

Cà gì đen nhất ?

Bài 4:

Cho một số tự nhiên có 3 chữ số, chữ số hàng trăm là 4. Nếu chuyển chữ số 4 xuống cuối của số cũ ta được số mới có giá trị bằng 3/4 số cũ. Tìm số ban đầu.wink

Bài 5:
Cho n là một số nguyên dương lớn hơn 1. Nếu n lớn hơn 1200 lần của một trong các thừa số nguyên tố nào đó của n, tính giá trị nhỏ nhất có thể có của n
Bài 6:

Giải phương trình: $\sqrt[3]{{{x^2} + 2}} + \sqrt[3]{{4{x^2} + 3x - 2}} = \sqrt[3]{{3{x^2} + x + 5}} + \sqrt[3]{{2{x^2} + 2x - 5}}$

Các nghiệm viết dưới dạng số thập phân, liệt kê từ nhỏ đến lớn, mỗi nghiệm cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Bài 7:

Bạn Nam cho bạn Lịch mượn số tiền là 37 000 đồng. Sau đó bạn Lịch trả cho bạn Nam số tiền là 38 000 đồng. Hỏi lãi suất bạn Nam có được là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân)

Hướng dẫn: Một số bài yêu cầu tính phần trăm hoặc lãi suất cần ghi kết quả dưới dạng phần trăm. Cú pháp: [Số làm tròn]%. Cần phải làm tròn trước mới chuyển về phần trăm sau. Ví dụ: Sau khi tính toán ta có tỉ lệ là 0,023455 => Làm tròn thành 0,0235 => "Nộp bài" là: 2,35%

Bài 8:

Cho $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c} = 0$. Tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{{ab}}{{{c^2}}} + \dfrac{{bc}}{{{a^2}}} + \dfrac{{ac}}{{{b^2}}}$Trò chuyện