Thách đấu cùng Trường THCS Phan Tây Hồ - 531061


· · · · · · ·
Nguyễn Ngọc Trúc Viên
Trường THCS Đức Hiệp - Quảng Ngãi
Chiến thắng lúc 12/7/2017 8:40:57 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Đức Hiệp
· · · · · · ·
1+0
74
1+0
619
1+0
241
2+147
512
1+0
134
2+147
205
2
--
1+0
228
Trường THCS Phan Tây Hồ
· · · · · · ·
1+0
44
--
--
1+0
303
1+0
320
1+0
123
1+0
162
3
--
1+0
200
Bài 1:

Tìm 19,8% của số $\dfrac{{\sqrt[6]{{1,815}}.2,{{732}^5}}}{{\sqrt[7]{{4,{{621}^4}}}}}$  

(Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức: 1.3 + 3.5 + 5.7 + 7.9 + … + 652165.652167

Bài 3:

Tính: ${4120122015^2}$

Bài 4:
Tính giá trị của biểu thức: ${1^2} + {3^2} + {5^2} + {7^2} + ... + {2783^2} + {2785^2}$
Bài 5:

Tìm phần dư khi chia đa thức $D\left( x \right) = {x^5} - 6,723{x^3} + 1,857{x^2} - 6,458x + 4,519$  cho $\left( {x + 2,548} \right)$

Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân

Bài 6:

Tìm phần dư khi chia đa thức $D\left( x \right) = {x^5} - 6,723{x^3} + 1,857{x^2} - 6,458x + 4,819$  cho $\left( {2,828 + x} \right)$

Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân

Bài 7:

Cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n. Mỗi bước thầy Tiến có thể đi lên 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang, có thể đi xuống 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang. Hỏi nếu thầy Tiến ở chân cầu thang đi lên đỉnh cầu thang, rồi đi xuống chân cầu thang nhưng chỉ được bước vào các vị trí mà lúc dưới đi lên. Hỏi thầy Tiến có bao nhiêu cách đi với n = 12? Ví dụ n = 3 thì có 9 cách.

Bài 8:

Cần chọn một đội từ 4 bạn nữ và 5 bạn nam. Người ta yêu cầu đội đó phải có ít nhất 2 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đội.Trò chuyện