Thi đấu casio cùng máy tính khoa học - năm 2017 - 133243


· · · · · · ·
Phan Văn Hiếu
Trường THCS Tượng Lĩnh - Hà Nam
Chiến thắng lúc 12/7/2017 5:26:33 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Tượng Lĩnh
· · · · · · ·
2
--
1+0
138
--
--
--
--
--
--
1+0
93
1+0
55
2+49
20
Trường THCS Đức Bác
· · · · · · ·
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1+0
40
1+0
30
1+0
35
Bài 1:

Tính giá trị của biểu thức: 1.3 - 3.5 + 5.7 - 7.9 + … -  2835.2837

Bài 2:

Cho tổng $M = {(13 + 7\sqrt 2 )^{18}} + {(13 - 7\sqrt 2 )^{18}}$. Viết kết quả đúng của M.

Bài 3:

Có 53 bóng đèn được đánh số lần lượt từ 0, 1, 2, 3, 4... Trong một phút chỉ có một bóng đèn được sáng. Ở phút đầu tiên (phút thứ 1) thì bòng đèn số 0 sáng. Các phút sau bóng đèn sáng tiếp theo là ở vị trí: (Vị trí bóng đèn sáng hiện tại $ \times $ 213 + 19) mod 53.

Hỏi phút thứ 2015 thì bóng đèn nào đang sáng?

Bài 4:

Cho đa thức $P\left( x \right) = 3{x^4} + m{x^3} - 2{x^2} + x - n$ và đa thức $Q\left( x \right) = {x^5} + m{x^4} + 3{x^2} + nx$. Tìm gần đúng với 3 chữ số ở phần thập phân giá trị của m, n sao cho $P\left( x \right)$ chia cho $x + 15$ dư 13 và $Q\left( x \right)$ chia hết cho $x – 37$

Ghi m và n ngăn cách nhau bằng dấu “;”

Bài 5:

Cầu thang có n bậc thang được đánh số từ 1 đến n. Mỗi bước thầy Tiến có thể đi lên 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang, có thể đi xuống 1 bậc thang, 2 bậc thang hoặc 3 bậc thang. Hỏi nếu thầy Tiến ở chân cầu thang đi lên đỉnh cầu thang, rồi đi xuống chân cầu thang nhưng chỉ được bước vào các vị trí mà lúc dưới đi lên. Hỏi thầy Tiến có bao nhiêu cách đi với n = 12? Ví dụ n = 3 thì có 9 cách.

Bài 6:

Tính diện tích hình sau biết: a = 25 (cm); b = 24 (cm); z = 30 độ (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Bài 7:

tìm 2 số tự nhiên lớn nhất sao cho tổng và tích của chúng đều là số nguyên tố 

(nhập kết quả theo giá trị tăng dần và ngăn cách chúng bởi dấu ;)

bài do Nguyễn Văn Thuận tạo ra . Thắc mắc gì cứ để lại tin nhắn smiley

Bài 8:

Cho $a + b + c = 0$ và ${a^2} + {b^2} + {c^2} = 14$ Tính: $B = {a^4} + {b^4} + {c^4}$Trò chuyện