Thi đấu casio cùng THPT Ngô Gia Tự - năm 2017 - 726465


· · · · · · ·
Triệu Tuyên Nhâm
THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc
Chiến thắng lúc 12/7/2017 7:18:32 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
THPT Ngô Gia Tự
· · · · · · ·
3+98
71
1+0
123
1+0
96
--
--
1+0
22
2+49
26
1+0
29
--
--
Trường THCS Phan Tây Hồ
· · · · · · ·
1+0
18
--
--
1+0
45
1+0
119
1
--
--
--
1+0
61
1
--
Trường THCS Đình Lập
· · · · · · ·
1+0
67
--
--
1
--
--
--
--
--
--
--
1+0
270
--
--
Bài 1:
Tìm ước nguyên tố lớn nhất của 65122014
Bài 2:

Tính và viết kết quả dưới dạng phân số tối giản $C = 404,610388 \div 0,405015 + 82380,252 \div 81,003$  

Bài 3:

Tìm phần dư khi chia đa thức $B\left( x \right) = {x^3} + 2013x + 2016$ cho $\left( {x - 2.2015} \right)$

Bài 4:

Tính diện tích của tam giác biết rằng độ dài ba đường cao là 30,4; 40,3 và 50,5. Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân.

Bài 5:
Cho n là một số nguyên dương lớn hơn 1. Nếu n lớn hơn 1200 lần của một trong các thừa số nguyên tố nào đó của n, tính giá trị nhỏ nhất có thể có của n
Bài 6:

Tìm chữ số thập phân thứ 240659 của số 1/47

Bài 7:

60

Bài 8:

Biết: $\dfrac{{20082009}}{{241}} = a + \dfrac{1}{{b + \dfrac{1}{{c + \dfrac{1}{{d + \dfrac{1}{{e + \dfrac{1}{{f + \dfrac{1}{g}}}}}}}}}}}$. Tìm a, b, c, d, e, f, g.

(Viết các số liên tiếp nhau theo thứ tự a, b, c, d, e, f, g, các số ngăn cách nhau bởi dấu “;”)Trò chuyện