Thi đấu máy tính cùng máy tính cầm tay - 565004


· · · · · · ·
Nguyễn Ngọc Trúc Viên
Trường THCS Đức Hiệp - Quảng Ngãi
Chiến thắng lúc 12/7/2017 8:08:38 PM được 0 điểm HT

Họ và tênBài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5Bài 6Bài 7Bài 8
Trường THCS Đức Hiệp
· · · · · · ·
1+0
847
1+0
441
--
--
1+0
592
--
--
--
--
--
--
1+0
224
Trường THCS Đồng Kho
· · · · · · ·
1+0
78
2
--
--
--
1
--
2
--
--
--
5
--
1+0
139
Bài 1:

Tính chính xác kết quả của tích sau: 2011.2013.2015.2018.2019

Bài 2:

Cho A = 85,8394394… là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ là 394. Khi A được viết dưới dạng phân số tối giản thì tổng mẫu số và tử số bằng bao nhiêu?

Bài 3:

Cho dãy số ${U_1} = 2075;{U_{n + 1}} = \dfrac{{{U_n}}}{{{U_n} + 2}}\left( {n \in N*} \right)$ . Tính chính xác giá trị của ${U_{21}}$ 

Bài 4:

Tính giá trị biểu thức: $A = {({643^2} + 17 \times {180^2})^2} – 17 \times \left( {2 \times 496 + 180} \right)$

Bài 5:

Cho a,b >1. Tìm GTNN của a2/(b-1) + b2/(a-1)

Bài 6:

Tìm tất cả số nguyên tố p sao cho 4p2+1 và 6p2+1 là số nguyên tố

Bài 7:

Cho A=(x/(1-x))+5/x       (với 0<x<1)

tìm x để A nhỏ nhất

Làm tròn KQ đến số TP thứ 5

:good luck laugh đề do QL Nguyễn Phương Thanh Ngân ra . Thắc mắc vui lòng nhắn tin cho tôi

Bài 8:
Tìm tổng các ước lẻ của số $A = 3 + {3^2} + {3^3} + {3^4} + .... + {3^{20}}$


Trò chuyện